free hit counter code

به زهرا دروغ نگوییم! ( جلوگیری از دروغ گویی کودکان )

اینجا قصد نداریم از مباحث شعاری و در کتاب ها گفته است بنویسیم! دید من در اینگونه مطالب کاملا متفاوت است! قرار نیست برای تربیت فرزند، خود و تمام اقوام را بسیج کنید و تا از آب و گل در آمدن کودک همه در آماده باش به سر ببرند! به خاطر درگیر بودن با زهراادامه مطلب

چگونه کودکی مسئولیت پذیر و بخشنده تربیت کنیم؟

در زمنیه ی تربیت فرزند سر رشته ی زیادی ندارم و حتی فرزند هم ندارم، با این همه مدام در رابطه با تربیت صحیح فرزند مطالعه و فکر می کنم. گاهی در مواجه و برخورد با کودکان اطرافم به نکاتی می رسم و جرقه ای در ذهنم زده می شود. چه بسیار نکته ها کهادامه مطلب